POSZANOWNIE ŚRODOWISKA

Zgodnie ze swoimi zasadami długoterminowego rozwoju, Grupa Thuasne już od wielu lat realizuje aktywną strategię w dziedzinie ograniczania niekorzystnych konsekwencji swojej działalności dla środowiska - w roku 2009 uzyskała ona certyfikację ISO 14001 dla swoich zakładów przemysłowych w Saint-Étienne.

Firma Thuasne zapewnia poszanowanie środowiska w ramach prowadzonej działalności, w następujących dziedzinach:

Energia: W roku 2014 Grupa Thuasne uzyskała certyfikację ISO 50001, stanowiącą potwierdzenie jej zamiarów w zakresie zapewnienia optymalizacji zużycia energii.

Woda: Od roku 2013 firma wprowadziła system recyklingu wody chłodniczej pochodzącej z instalacji barwienia, który umożliwił zmniejszenie zużycia wody i uzyskanie rocznych oszczędności odpowiadających pojemności dwóch olimpijskich basenów pływackich.

Powietrze: Zakłady przemysłowe Grupy nie generują poważnych odpadów odprowadzanych do atmosfery - emisje zanieczyszczeń są zawsze zdecydowanie niższe od limitów określonych obowiązującymi przepisami.

Odpady: Od roku 2010, zakłady przemysłowe Grupy ograniczyły ilość wytwarzanych odpadów o 40 ton rocznie.

Nasze dane liczbowe

  • Zmniejszenie o -33% zużycia wody i oszczędności wynoszące 6% w zakresie zużycia gazu, dzięki wprowadzeniu systemu recyklingu wody chłodzącej pochodzących z maszyn barwiących w zakładzie Saint-Etienne
  • 65% odpadów jest przeznaczonych do recyklingu, dzięki lepszemu sortowaniu odpadów i ciągłemu poszukiwaniu nowych możliwości waloryzacji
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 50%, dzięki modernizacji centrali uzdatniania powietrza w zakładzie produkcji materiałów trykotowych w Saint-Etienne
  • Zmniejszenie zużycia średnio o 15% w okresie 3 lat, dzięki dokonaniu wyboru mniej zanieczyszczających pojazdów dla floty Thuasne France